Relacje inwestorskie - archiwum

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ. POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „TAK” PONIŻEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI PAŃSTWO PONIŻSZĄ INFORMACJĘ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI ORAZ ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA OGRANICZENIA W NIEJ WSKAZANE.

Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem). Ani dokumenty dostępne na następnej stronie, ani papiery wartościowe, o których w nich mowa, nie zostały zarejestrowane, zatwierdzone lub notyfikowane w jakimkolwiek państwie innym niż Holandia i Polska, w szczególności na podstawie Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, z późn. zm., czy Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych.

Papiery wartościowe, o których mowa na następnej stronie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub osobom z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”).

W dniu 13 marca 2017 r. Prospekt został zatwierdzony przez Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”), holenderski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

Informacje zamieszczone na następnej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania poza terytorium Polski.

Poprzez wybór przycisku „TAK” poniżej, potwierdzają Państwo, że przebywają Państwo na terytorium Polski. Uzyskiwanie dostępu oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

Akceptuję powyższe warunki.

Tak Nie
Biuro w Warszawie

Globalworth Poland
Spektrum Tower
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl

Siedziba spółki

Anson Court
La Route des Camps
St Martin, Guernsey GY4 6AD