Relacje inwestorskie

FAQ

Jak wygląda wpływ kursu EUR/PLN na wyniki Spółki? Jak Spółka zabezpiecza się przed ryzykiem wahań kursu EUR/PLN?

Spółka zabezpieczona jest w naturalny sposób. Umowy najmu denominowane są w EUR, podobnie jak kredyty inwestycyjne, tak więc ekspozycja na ryzyko walutowe jest nieznaczna. Tym samym FFO (funds from operations) denominowane w EUR powinno być stabilne. Wahania kursów mają wpływ na wycenę nieruchomości oraz kredytów, które są denominowane w EUR, natomiast nie mają realnego przełożenia na przepływy finansowe, 

Jak Spółka zabezpiecza się przed inflacją i zmianami rynkowych stóp procentowych?

Spółka jest bardzo dobrze zabezpieczona zarówno przed inflacją, jak i przed wahaniami poziomu rynkowych stóp procentowych. Niemal wszystkie umowy najmu są co roku indeksowane o wskaźnik inflacji. Dodatkowo Spółka rozpoczęła proces zabezpieczania ryzyka stóp procentowych związanego z kredytami inwestycyjnymi poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych (hedging), co zabezpieczy Spółkę znacznie przed potencjalnym wzrostem kosztów finansowych.

Jak Spółka komentuje wahania kursu jej akcji; czy mają one wpływ na obiecywaną dywidendę?

Griffin Premium RE…działając w formule typu REIT ma przede wszystkim na celu wypłatę akcjonariuszom stabilnej i regularnej dywidendy. Spółka podtrzymuje prognozy dotyczące wypłaty dywidendy w określonej kwocie za 2017 rok. Kurs akcji Spółki nie ma żadnego wpływu na jej zdolność do wypłaty dywidendy, gdyż ta będzie wypłacana z wypracowanych środków pochodzących z wynajmu powierzchni w obiektach posiadanych przez Spółkę. 

Trwają pracę nad ustawą o polskich REIT-ach. Czy jeśli ustawa wejdzie w życie Griffin Premium RE.. przekształci się w Spółkę funkcjonującą na mocy nowej ustawy? 

Spółka uważnie śledzi proces powstawania ww. ustawy. Bierze udział w konsultacjach rynkowych poprzez prezentowanie swojego stanowiska podczas licznych konferencji i debat branżowych. Wszystko zależy od szczegółów. Spółka wielokrotnie już deklarowała, że jeśli ustawa wejdzie w życie, a jej analizy wykażą, że byłoby to korzystne dla Akcjonariuszy to wówczas zapewne przekształci się w REIT opisywany w ustawie. Griffin Premium RE.. podkreśla jednak, że zależy to od ostatecznego kształtu ustawy i wyniku analiz jej zespołu oraz doradców.

Jak opodatkowana jest dywidenda w Polsce?

Od dywidend wypłaconych przez Globalworth Poland Real Estate N.V. (dalej: GPRE) do polskich rezydentów podatkowych pobierane jest 15% podatku u źródła w Holandii.

Osoby fizyczne mające polską rezydencję podatkową, które w 2018 r. otrzymały dywidendy z GPRE są zobowiązane do wykazania ich w zeznaniu rocznym (pole 34 w PIT-38, pole 332 w PIT- 36, pole 111 w PIT-36L lub pole 31 w PIT-39). Od dywidend jest należny w Polsce 19% PIT, przy czym możliwe jest pomniejszenie tego podatku o podatek zapłacony w Holandii (pole 35 w PIT-38, pole 334 w PIT- 36, pole 112 w PIT-36L lub pole 32 w PIT-39). Oznacza to obowiązek uiszczenia dodatkowych 4% w Polsce od otrzymanej dywidendy. Podatek ten podlega wpłacie do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. W zależności od sytuacji właściwy będzie jeden z formularzy rocznych np. PIT-38, PIT-36, PIT-36L lub PIT-39.

Kwota 19% PIT od dywidendy powinna zostać obliczona od pełnej kwoty dywidendy przyjmując, że kwota otrzymana na rachunek inwestycyjny stanowi 85% całej dywidendy (po pomniejszeniu o 15% holenderski podatek u źródła). Dywidendę wyrażoną w euro należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy. Na przykład: jeżeli podatnik otrzymał 850 PLN dywidendy na rachunek inwestycyjny, to pełna kwota dywidendy wynosiła 1 000 PLN, polski podatek PIT wynosi 190 PLN, a podatek dochodowy pobrany w Holandii wynosi 150 zł. Dopłata w Polsce wynosi 40 PLN.

W przypadku osób prawnych otrzymujących dywidendy, mających udział w kapitale GPRE mniejszy niż 10%, opodatkowanie jest analogiczne – w Holandii pobrano 15% podatek u źródła, i do dopłaty w Polsce pozostaje 4%. Dywidendy należy wykazać w zeznaniu rocznym CIT-8.

Powyższa informacja nie jest poradą podatkową i opodatkowanie dywidend wymaga indywidualnej analizy przez każdego z akcjonariuszy.

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia  2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

Management
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl