Relacje inwestorskie

Ład korporacyjny

Jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. stosujemy się do zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN2016) obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Giełdy dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego: www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

DPSN2016 są zbiorem wskazówek zagregowanych w rekomendacjach i zasadach szczegółowych. Zgodnie z właściwymi przepisami, co roku zamierzamy publikować oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które będzie stanowić element sprawozdania Zarządu z działalności Griffin Premium RE.. N.V. za dany rok obrotowy. O trwałym niestosowaniu lub incydentalnym niezastosowaniu którejś z zasad będziemy informować niezwłocznie, zgodnie z logiką zasady „stosuj lub wyjaśnij” (ang. comply or explain).

Umowa spółki

Kodeks postępowania

Polityka wynagrodzeń

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia  2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

Management
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl