Aktualności z Polski

Powrót do listy aktualności
Griffin Premium RE.. pomyślnie zadebiutowała na GPW w Warszawie

W czwartek, 13 kwietnia, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały akcje Griffin Premium RE.. N.V., która jest pierwszą spółka typu REIT notowaną na warszawskim parkiecie. Kurs akcji na otwarciu sesji wyniósł 5,70 zł, co przekłada się na kapitalizację rynkową Griffin Premium RE.. na poziomie 890 mln zł (około 206 mln euro).

Na zdjęciu: Dorota Wysokińska-Kuzdra, Prezes Zarządu Griffin Premium RE.., Rafał Pomorski, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Griffin Premium RE.., Jarosław Grzywiński, p.o. Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Credits: GPW

– Bardzo nas cieszy, że Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na warszawskim parkiecie. W pewnym sensie, otwieramy nowy rozdział w rozwoju GPW i polskiego rynku kapitałowego. Dotychczas bowiem polscy inwestorzy, szczególnie inwestorzy indywidualni, nie mieli tak dogodnej możliwości zainwestowania w rynek nieruchomości komercyjnych. Kupując akcje Griffin Premium RE.., mogą pośrednio stać się współwłaścicielami 9 atrakcyjnych nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych o łącznej wartości ponad 500 mln euro, które znajdują się w naszym portfelu, i tym samym mieć udział w dochodach z wynajmu tych nieruchomości. Mimo że w Polsce jesteśmy wciąż na etapie tworzenia legislacji regulującej działalność podmiotów typu REIT, my już dzisiaj oferujemy inwestorom korzyści klasycznego REIT, tj. wypłatę w formie regularnej dywidendy środków finansowych pochodzących z wynajmu nieruchomości komercyjnych – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

– Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy zarówno dla polskiego rynku kapitałowego jak i rynku nieruchomości. Bardzo się cieszymy, ze na polskiej giełdzie debiutuje spółka, której intencją jest przekształcenie się w REIT, czyli w fundusz zarządzający nieruchomościami, z ofertą skierowaną nie tylko dla inwestora instytucjonalnego, ale przede wszystkim indywidualnego – powiedział Jarosław Grzywiński, p.o. Prezesa Zarządu GPW.

Łączna wartość oferty publicznej akcji Griffin Premium RE.. wyniosła ponad 508 mln zł (około 118 mln euro) i była to jedna z największych transakcji IPO na warszawskiej giełdzie w ostatnich latach. Z emisji nowych akcji Spółka pozyskała środki w zakładanej wysokości ponad 126 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę portfela nieruchomości. Zgodnie z zapowiedziami, około 18 mln euro Spółka zamierza przeznaczyć na zakup budowanego przez Echo Investment biurowca West Link we Wrocławiu, który zostanie ukończony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, a który już teraz jest niemal w całości wynajęty renomowanemu najemcy, jakim jest Nokia, na okres siedmiu lat. Pozostałe środki Griffin Premium RE.. zainwestuje w trzy projekty biurowe realizowane przez Echo Investment w Warszawie.

W ramach oferty nowym inwestorom przydzielonych zostało łącznie 89.167.223 akcji, których cena została ustalona w drodze budowy księgi popytu na 5,70 zł za akcję.

Na otwarciu sesji pierwszego dnia notowania akcji Spółki na GPW, tj. 13 kwietnia br., ich kurs wyniósł 5,70, a zatem był równy cenie z oferty publicznej, co przekłada się na kapitalizację rynkową Spółki na poziomie 890 mln zł (około 206 mln euro).

W procesie IPO Griffin Premium RE... funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnili Bank Zachodni WBK S.A. oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BOŚ S.A. pełnił funkcję współmenedżera Oferty.

***

Podstawowe informacje o Griffin Premium RE..

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Łączna wartość rynkowa nieruchomości w portfelu Spółki wynosiła na koniec 2016 r. około 514 mln euro, a zannualizowany dochód operacyjny netto (ang. net operating income, NOI) z wynajmu tych nieruchomości, uwzględniając gwarancje udzielone przez obecnych udziałowców Spółki, sięga około 34 mln euro.

Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. real estate investment trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

Intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT (spółka rynku wynajmu nieruchomości). Będzie to możliwe w momencie, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów oraz przy założeniu, że przekształcenie to będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki.

Jeszcze przed formalnym uzyskaniem statusu REIT w Polsce, Griffin Premium RE.. zamierza regularnie wypłacać w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego (ang. funds from operations, FFO).

Portfel nieruchomości Spółki jest zrównoważony i zdywersyfikowany biznesowo oraz geograficznie. Obecnie znajduje się w nim dziewięć nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. m2 (GLA), w tym sześć projektów biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Doświadczony zespół zarządzający Griffin Premium RE.. dba o wysoki standard i zdywersyfikowaną bazę najemców nieruchomości z portfela Spółki, reprezentujących szeroką gamę branż i sektorów, a długofalowe relacje biznesowe z kluczowymi partnerami owocują wieloletnimi umowami najmu. Przekłada się to na stabilne, przewidywalne dochody z wynajmu uzyskiwane przez Spółkę.

***

Grzegorz Indulski
e-mail: GIndulski@griffin-re.com

 

Reportaż z debiutu Griffin Premium RE.. na GPW w Warszawie

 

***

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”). Prospekt wraz z aneksami, który został zatwierdzony w dniu 13 marca 2017 r. przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii, notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce w celu jego paszportowania do Polski oraz opublikowany („Prospekt”), został przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.griffin-premium.com), Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) oraz holenderskiej Komisji Nadzoru Finansowego (www.afm.nl). Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

Udostępnij

Pozostałe aktualności

Biuro w Warszawie

Globalworth Poland
Spektrum Tower
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl

Siedziba spółki

Anson Court
La Route des Camps
St Martin, Guernsey GY4 6AD